Sinh viên Hàn Quốc

Sự xâm lăng văn hóa Hàn Quốc ở châu Á, chúng ta đã rất quen thuộc với nhiều thông tin phổ biến về Hàn Quốc qua phim ảnh. Gần đây là bộ phim “School 2013 ”, được dựa trên học…