ShortCode là gì và cách tạo shortcode trong wordpress

ShortCode có nghĩa là một đoạn code ngắn những đoạn code ngắn sẽ thực thi một việc gì đó mà bạn đã định nghĩa sẵn trong nó.Ví dụ như thực hiện một vòng lặp chẳng hạn.

Đoạn Shortcode này bạn có thể đặt trong bài viết, trong theme và loại trừ đặt ở phần widget và excerpt.Hiện nay thì shortcode được sử dụng rất nhiều bạn có thể vào phần plugin trong wordpress tìm từ khóa shortcode sẽ thấy rất nhiều plugin được đưa ra để hỗ trợ bạn.Trong một số theme cũng sẽ hỗ trợ sẵn một vài shortcode.

Để tạo ra một shortcode ta có 2 cách chính sau:

1, Tạo function để thực hiện lệnh của shortcode

2, Tạo tên của shortcode đó

Để các bạn dễ hiểu hơn thì mình cod một đoạn shortcode sau:

//Khởi tạo function cho shortcode
function create_shortcode() {
        echo "Hello World!";
}
//Tạo shortcode tên là [test_shortcode] và sẽ thực thi code từ function create_shortcode
add_shortcode( 'test_shortcode', 'create_shortcode' );
Giải thích đoạn code trên như sau:
Nếu bạn viết từ [test_shortcode] vào trong nội dung của một bài viết nào đó thì nó sẽ hiện ra cụm từ hello world.
Cách tạo shortcode sử dụng tham số
Ở phần trên là một ví dụ shortcode đơn giản những gì đã viết vào shortcode sẽ không cho phép chỉnh lại theo ý muốn của người dùng.Nếu như các bạn muốn người sử dụng có thể tự chỉnh sửa những gì hiển thi lên bài viết thì ta phải sử dụng thêm tham số.
VD đoạn shortcode có tham số:
function create_shortcode_thamso($args, $content) {
        return "Đây là số ". $args['thamso1'];
}
add_shortcode( 'shortcode_thamso', 'create_shortcode_thamso' );
ở trên hàm function ta tạo ra 2 biến là $args và $content trong đó biền $args là tham số còn biền $content là nội dung được bọc trong code.
Cách viết shortcode trong một file PHP
Shortcode được sử dụng chính trong wordpress và khi nó viết sang các code php thuần thì nó sẽ không hiểu.Nếu như bạn muốn chèn shortcode vào đoạn php thì bạn cần sử dụng thêm hàm do_shortcode() để có thể thực thi được nó.
vd: <?php echo do_shortcode(‘[test_shortcode]’); ?>
Viết shortcode vào trong widget text HTML
widget trong wordpress không cho phép bạn chèn shortcode nếu bạn muốn đoạn shortcode được thực thì thì ở function bạn thêm đoạn add_filter(‘widget_text’, ‘do_shortcode’); vào là xong.

Một số ứng dụng shortcode như:

Ứng dụng short code chèn video: <iframe src="//www.youtube.com/embed/0KJ60uJZ3-Q" height="480" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
Bài viết trên đây giúp bạn tìm hiểu về short code cơ bản là như thế nào và cách tạo ra short code, cách đưa short code vào code php, cách đưa shortcode vào widget trong wordpress và ví dụ cơ bản về shortcode.
Xem thêm:

Share this post

Post Comment