Hướng dẫn sử dụng thẻ meta trong lập trình web

Hướng dẫn sử dụng thẻ meta trong lập trình web

Phần tiêu đề thường để chứa các phần từ Meta, phần từ meta này giúp cung cấp các thông tin về web site của bạn nó bao gồm các phần về tên phần mềm được sử dụng để viết tiêu đề trang đó, tên của công ty, thông tin liên lạc của công ty đó.Phần tử meta thưởng sử dụng để kết hợp các thuộc tính và giá trị

>> Bộ tài liệu giúp lap trinh ios cơ bản

VD để chỉ ra rằng Hồng Sơn là tác giả người ta sử dụng thẻ meta như sau:

<meta name=”Author” content=”Hồng Sơn”>

Trong đoạn thẻ trên thì tác giả của tài liệu chính là “Hồng Sơn”

Bạn có thể sử dụng thuộc tính http-equiv để thay thế thuộc tính name.Khi máy chủ HTTP sử dụng thuộc tính này để tạo một đầu đáp ứng HTTP (HTTP response header)

Để có thể truyền đến trình duyệt dưới dạng dự liệu thì trình duyệt phải hiểu được đầu đáp ứng này thì nó sẽ tiến hành hành động đầu đặc biết đối với đáp ứng đó.

VD như sau: <meta http-equiv=”Expires” content=”Mon, 15 Sep 2003 14:25:27″>

Nó sẽ hiện ra một đầu đáp ứng HTTP như sau: Expires: Mon, 15 Sep 2003 14:25:27 GMT

Tài liệu lưu lại , HTTP sẽ biết khi nào sẽ truy xuất một bản sao của tài liệu tương ứng.

Gợi ý xem thêm một số khóa học lập trình:

Nguồn: http://yeutronven.com/

Share this post

Post Comment